Zarządzenie nr 499/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.8.2012r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.


Działając na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian./, w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 z późn. zmian./,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zmienić wykaz pomieszczeń tymczasowych przyjęty zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. (z późn. zm.) przez wykreślenie z wykazu pomieszczeń tymczasowych przy ulicy:

  1. Janiego 57 barak 2/12
  2. Przemysłowej 14
  3. Żwirowej 32 barak 3a/8

§ 2.

Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3.9.2012r.

wpr.: , dnia: 2012-09-04 08:12:22 historia zmian dokumentu

Archiwum