Zarządzenie Nr 250/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.5.2012r. w sprawie:zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.


ZARZĄDZENIE NR 250/2012

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 22.5.2012r.

 

w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. 

Działając na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian./, w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 z późn. zmian./,

zarządzam, co następuje:  

§ 1.

Zmienić wykaz pomieszczeń tymczasowych przyjęty zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. (z późn. zm.) przez dodanie do wykazu pomieszczeń tymczasowych przy ulicy:

 

 

  1. Żwirowej 32 barak 3a/8
  2. Żwirowej 32 barak 3b/1
§ 2.
Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.6.2012r 

 


Załącznik do zarządzenia nr 250/2012
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 22.5.2012r.Lp.      Adres

1.    ul. Kpt. Janiego 57 barak 1/4
2.    ul. Kpt. Janiego 57 barak 2/12
3.    ul. Kpt. Janiego 57 barak 2/17
4.    ul. Kpt. Janiego 57 barak 2/18
5.    ul. Przemysłowa 14
6.    ul. Przemysłowa 18/2
7.    ul. Raciborska 232a/2
8.    ul. Zagłoby 36
9.    ul. Żwirowa 32 barak 1a/2
10.    ul. Żwirowa 32 barak 3a/8
11.    ul. Żwirowa 32 barak 3b/1
12.    ul. Żwirowa 32 barak 3b/4
13.    ul. Żwirowa 32 barak 3b/5
14.    ul. Żwirowa 32 barak 3b/7


Otrzymują:

-    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-    Wydział Organizacyjny UM
-    Biuro Skarbnika Miasta


wpr.: , dnia: 2012-08-27 09:53:13 historia zmian dokumentu

Archiwum