Dział Lokalowy
      Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     


Do zakresu działania Działu Lokalowego należy w szczególności:

 1. monitorowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rybnika, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie mieszkalnictwa,
 2. przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Rybnika,
 3. sporządzanie sprawozdań statystycznych związanych z gospodarowanym zasobem i współpraca z innymi jednostkami w zakresie sporządzanej sprawozdawczości,
 4. prowadzenie działań marketingowych w odniesieniu do wolnych lokali użytkowych,
 5. uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali użytkowych, w tym dokonywanie oceny stanu technicznego we współpracy z Działem Technicznym zwalnianych lokali użytkowych i ustalanie zakresu potrzeb remontowych,
 6. organizowanie i prowadzenie przetargów na najem lokali użytkowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą, wypowiadaniem, rozwiązywaniem umów najmu, dzierżawy i użyczeniem lokali oraz innych pomieszczeń,
 8. przygotowywanie porozumień dotyczących rozliczeń poniesionych przez najemców nakładów remontowych,
 9. wystawianie faktur za najem lokali użytkowych w zasobie Miasta Rybnika,
 10. wystawianie faktur za najem lokali użytkowych w zasobie Skarbu Państwa,
 11. wystawianie not księgowych dla jednostek gminnych,
 12. nadzorowanie i monitorowanie stanu zasiedlenia lokali mieszkalnych oraz prowadzenie ewidencji wolnych lokali mieszkalnych,
 13. kwalifikacja wolnych lokali do wynajmu jako mieszkania komunalne, socjalne, przeznaczone do wykonania remontu przez przyszłego najemcę lub w ramach czynszu ustalonego w drodze publicznej licytacji oraz organizowanie i przeprowadzanie publicznej licytacji,
 14. prowadzenie spraw dotyczących regulacji tytułów prawnych do lokalu; ponownego zawarcia umów najmu dotychczas zajmowanych lokali; zawierania umów najmu lokalu zamiennego, zawierania umów najmu po zgonie lub opuszczeniu lokalu,
 15. prowadzenie rejestrów umów najmu, dzierżawy i użyczenia,,
 16. kontrola przestrzegania warunków zgodności użytkowania z warunkami ustalonymi w umowie,
 17. ustalanie stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z lokalu,
 18. uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu nieruchomości i lokali,
 19. przyjmowanie, prowadzenie rejestru, weryfikacja i realizacja wniosków o zawarcie umowy najmu lokali komunalnych, socjalnych i przeznaczonych do remontu lub adaptacji wykonywanych we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy,
 20. weryfikacja wniosków o przedłużenie umów najmu lokali socjalnych i zawieranie umów z osobami spełniającymi kryteria uprawniające do dalszego zajmowania lokali socjalnych,
 21. weryfikacja wniosków oraz zawieranie umów najmu z osobami, które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
 22. prowadzenie mieszkaniowej ewidencji zamian, zawierającej oferty lokatorów wyrażających wolę zamiany zajmowanych lokali, w tym publikowanie ofert w internecie, a także weryfikacja i realizacja wniosków,
 23. prowadzenie spraw związanych z wpłatą kaucji mieszkaniowych, w tym naliczanie kaucji, rozłożenia na raty i zwolnienia z kaucji,
 24. prowadzenie postępowań zmierzających do opuszczenia, opróżnienia lokali,
 25. przekazywanie spraw o eksmisję do Biura Radców Prawnych,
 26. prowadzenie ewidencji wyroków eksmisyjnych,
 27. składanie ofert zawarcia umów najmu osobom uprawnionym do lokalu socjalnego oraz kierowanie spraw do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego,
 28. prowadzenie spraw o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w tym weryfikowanie wniosków, zorganizowanie negocjacji, przygotowywanie projektów ugód,
 29. wskazywanie komornikowi  pomieszczeń tymczasowych,
 30. sporządzanie umów o udostępnienie pomieszczeń tymczasowych,
 31. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów najmu z właścicielami lokali mieszkalnych w celu ich podnajmu na lokale socjalne,
 32. przekazywanie do Działu Windykacji informacji o kosztach sądowych i komorniczych w sprawach o eksmisje, a także o wypłaconych odszkodowaniach z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych,
 33. gromadzenie i publikacja danych o czynszach w zasobie niepublicznym,
 34. stała współpraca z Komisją Mieszkaniową,
 35. rozpatrywanie skarg, interwencji, wniosków i postulatów mieszkańców dotyczących mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika,
 36. rozpatrywanie skarg, interwencji, wniosków i postulatów mieszkańców dotyczących mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika,
 37. koordynacja przygotowań informacji niezbędnych przed przyjęciami stron przez Dyrektora lub Prezydenta Miasta Rybnika i jego Zastępców.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 08:23:08 historia zmian dokumentu

Archiwum