Dział Zamówień Publicznych i Umów
     Kierownik: Justyna Kurzyńska tel. 32 429 48 65


Do zakresu działania Działu Zamówień Publicznych i Umów należy w szczególności:

 1. opracowywanie procedur udzielania zamówień publicznych,
 2. koordynacja spraw z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenie konsultacji i doradztwa,
 3. analiza przedstawionych przez komórki merytoryczne zakładu i pracowników na  samodzielnych stanowiskach planów zamówień publicznych,
 4. opracowanie planu zamówień publicznych i przekazanie planu do zatwierdzenia Dyrektorowi zakładu,
 5. opiniowanie wniosków o aktualizację planu zamówień publicznych oraz aktualizacja planu zgodnie ze złożonymi wnioskami,
 6. prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 7. prowadzenie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, począwszy od momentu wystąpienia działu merytorycznego lub pracownika na samodzielnym stanowisku z wnioskiem o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne  do momentu jego zakończenia,
 8. obsługa administracyjna Komisji, przyjmowanie ofert i dbanie o zabezpieczenie ich nienaruszalności do czasu otwarcia,
 9. przygotowanie projektu umowy przed upływem terminu związania ofertą, kontrola prawidłowości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 10. przygotowanie projektu aneksów na podstawie dokumentacji uzasadniającej ich sporządzenie, zgromadzonej przez dział merytoryczny/pracowników na samodzielnych stanowiskach,
 11. przedkładanie zaakceptowanych umów i aneksów do podpisu Dyrektorowi lub jego zastępcy,
 12. występowanie z wnioskiem do Działu Finansowo-Księgowego o zwolnienie wadium,
 13. występowanie o opinię do Biura Radcy Prawnego w razie pojawienia się wątpliwości natury prawnej w  prowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne,
 14. przygotowanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień,
 15. udostępnianie na pisemne żądanie osób zainteresowanych protokołu, ofert, wszelkich oświadczenia i zaświadczeń składanych w trakcie postępowania, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez wykonawcę w danej ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 16. przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 17. przekazywanie komórkom merytorycznym/pracownikom na samodzielnych stanowiskach dokumentacji postępowania po podpisaniu umowy z wykonawcą.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 07:55:45 historia zmian dokumentu

Archiwum