Zarządzenie Nr 290/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.06.2011 r. w sprawie : określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Zarządzenie Nr 290/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.06.2011r.


Zarządzenie Nr 290/2011
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 28.06.2011 r.


w sprawie :     określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.


Działając na podstawie:
-    art.  8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami), w oparciu o postanowienia rozdziału 2 pkt II „Priorytety programu” priorytet 1”Polityka czynszowa” Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Rybnika na lata 2009-2013 stanowiącego załącznik do Uchwały nr 450/XXXIII/2008 Rady Miasta  Rybnika z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Rybnika na lata 2009-2013

 po konsultacji ze związkami zawodowymi

zarządzam :

§ 1
1.    Ustalam stawkę bazową czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
w wysokości : 4,50 zł wg załącznika nr 1.

2.    Stawka bazowa czynszu ustalona jest dla mieszkania położonego w I-szej strefie zamieszkania z instalacją elektryczną i ogrzewaniem piecowym dodatkowo wyposażonego w:
1)    instalację wodociągowo-kanalizacyjną,
2)    instalację gazową,
3)    łazienkę i w-c.
Wykazane w załączniku podwyżki i obniżki stosuje się w przypadku dodatkowego wyposażenia lub braku jakiegokolwiek urządzenia gdzie wartość procentową należy sumować i wynik pomnożyć przez ustaloną stawkę bazową.

3.    Granice stref ustaliła Rada Miasta w rozdziale 2 pkt II „Priorytety programu” priorytet 1 „Polityka czynszowa” Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Rybnika na lata 2009-2013, uchwały cytowanej w podstawie prawnej tego Zarządzenia.

§ 2
Ustalam stawkę czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 1,70 zł.

§ 3
1. Czynsz ustalony w drodze publicznej licytacji uwzględniać będzie coroczną waloryzację
     w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa
     Głównego Urzędu Statystycznego.
2. W razie zamiany lokalu mieszkalnego wynajmowanego za zapłatą czynszu ustalonego
     w drodze publicznej licytacji, na mieszkanie wolne w mieszkaniowym zasobie miasta,
     najemca płaci czynsz wg stawki ustalonej w drodze publicznej licytacji, jednak nie mniejszej niż obowiązująca stawka czynszu za lokale mieszkalne z zasobu. Zasadę waloryzacji określoną w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 4
Wysokość czynszu najmu i opłat za świadczenia związane z wyposażeniem i eksploatacją lokalu oraz powierzchnię lokalu określa umowa najmu.

§ 5
W razie najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mieszkalnym przez dwóch lub więcej najemców, za pomieszczenia używane wspólnie najemcy opłacają czynsz proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z nich.

§ 6
Osoby uprawnione w myśl szczególnych przepisów mogą składać:
1)    wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Ośrodku Pomocy Społecznej,
2)    wnioski o obniżkę czynszu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się zarządcom budynków komunalnych.

§ 8
Traci moc Zarządzenie Nr 234/2009 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 maja 2009r. z późn. zm. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 290/2011
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 28.06.2011 r.


 

Rodzaj Zmiany

Wielkość Zmiany

Standard Mieszkania

     + 40 % W budynkach wybudowanych po 2009r.
 P    + 20 %  W budynkach wybudowanych po 2000r.
 O    + 10 %  W budynkach po termomodernizacji
 D      + 2 % Instalacja centralnej ciepłej wody
 W    + 10 % Instalacja centralnego ogrzewania
 Y      + 1 % Domofon
 ¯      + 1 % Antena zbiorcza
 K      + 1 % Winda
 I      + 1 % Za każdy wodomierz niestanowiący własności najemcy
Stawka bazowa

      + 100 %       (4,5zł)

  Mieszkanie w budynku w I-szej strefie z łazienką, ustępem spłukiwanym, instalacją wodno-kanalizacyjną, instalacją gazową
 O      - 5 % Mieszkanie w budynku położonym w drugiej strefie
 B      - 5 % Mieszkanie w suterenie lub na poddaszu
 N      - 5 %  Brak okna w kuchni
 I      - 5 %Brak instalacji gazowej
 ¯      - 5 %Brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej
 K      - 5 %Brak łazienki lub brak WC i brak obu elementów w obrębie mieszkania 
 A  Podwyżki stawki bazowej „Budynki wybudowane po 2009r.”, „Budynki wybudowane po
2000r.”„Budynki po termomodernizacji” nie podlegają sumowaniu.
Otrzymują:

1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2.    Wydział Organizacyjny
3.    Biuro Skarbnika Miasta
wpr.: , dnia: 2011-07-01 08:47:56 historia zmian dokumentu

Archiwum