Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 01.02.2010 r.
w sprawie: zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności


Zarządzenie Nr 5/2010
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
z dnia 01.02.2010 r.
 

w sprawie: zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty należności dłużników Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Rybniku.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z:

1) Uchwałą Nr 758/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty naleŜności
pienięŜnych miasta Rybnika oraz jednostek organizacyjnych miasta, do których nie stosuje
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego
uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 72 poz. 2068 z późn. zmian.),


2) Zarządzeniem Nr 384/2008 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 sierpnia 2008 r.,
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzić następujące zasady dotyczące postępowania w sprawach prowadzonych przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku dotyczących umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pienięŜnych, na wniosek dłużnika:
1. Złożenie przez dłużnika wniosku uruchamia postępowanie wyjaśniające mające na celu
    ustalenie czy zachodzą przesłanki uzasadniające udzielenie ulgi w postaci umorzenia,
    odroczenia lub rozłożenia należności na raty.
2. Postępowanie prowadzi Dział Windykacji, który odpowiada za:
   1) zgromadzenie dokumentacji uzasadniającej zastosowanie ulgi,
   2) przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji majątkowej dłużników,
   3) sformułowanie propozycji dotyczącej udzielenia bądź nie udzielenia ulgi, na podstawie zebranej
       dokumentacji, ze wskazaniem podstawy udzielenia ulgi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie
       uchwałą Rady Miasta,
   4) uzyskanie akceptacji Głównego Księgowego,
   5) przedłożenie akt sprawy Dyrektorowi Zakładu w celu podjęcia decyzji o zastosowaniu ulgi w
       zakresie kompetencji Dyrektora,
   6) sporządzenie wniosku wraz z uzasadnieniem, adresowanego do Prezydenta Miasta,
       i przedłożenie go wraz z aktami Dyrektorowi w celu sformułowania propozycji załatwienia sprawy,
   7) przygotowanie projekt dokumentu o którym mowa w § 6 uchwały Rady Miasta ( po pozytywnej
      decyzji Dyrektora lub Prezydenta Miasta w zakresie udzielenia ulgi), przedłożenie go właściwej
      osobie do podpisu i doręczenie wnioskodawcy,
   8) dokonanie odpowiednich zapisów księgowych,
   9) wystawienie i doręczenie dłużnikowi informacji PIT 8 C.
3. W odniesieniu do wszystkich wniosków właściwa administracja przedstawia opinię o
   dłużnikach i podanych przez wnioskodawcę w uzasadnieniu okolicznościach oraz o
   postępowaniach sądowych dotyczących dłużników.
4. Dokumentacja zebrana w sprawie powinna zawierać odpowiednio:
   1) Osoby fizyczne ubiegające się o umorzenie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego:
      a) oświadczenie wnioskodawcy o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
          domowym,
      b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskiwanych dochodów,
      c) w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy,
      d) dokumenty potwierdzające źródła i wysokość osiąganych dochodów, za okres 3 miesięcy
          poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, takie jak:
            - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (w tym z tytułu
               umowy zlecenia),
            - potwierdzenie otrzymania emerytury/renty,
            - oświadczenia o innych źródłach dochodów w tym z tytułu zasiłku dla bezrobotnych,
              z opieki społecznej, otrzymywanych alimentach,
       e) inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku.
   2) Osoby fizyczne ubiegające się o odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu najmu
        lokalu mieszkalnego - dokumenty o których mowa w pkt. 1) lit. a), d), e).
   3) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o umorzenie, odroczenie lub
       rozłożenie na raty należności z tytułu najmu lokalu użytkowego:
       a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskiwanych dochodów,
       b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
       c) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
       d) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
       e) informację o statusie przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorca, mały, średni) w rozumieniu
           ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z
           2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) oraz informację o liczbie zatrudnionych osób,
       f) wyszczególnienie średniomiesięcznych uzyskiwanych dochodów i ponoszonych kosztów
           związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
       g) dokumenty potwierdzające źródła i wysokość osiąganych przez wnioskodawcę dochodów za
           okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek,
       h) kserokopię dowodu osobistego, adres do korespondencji,
       i) informację o uzyskanej pomocy publicznej w zakresie prowadzonej działalności
         gospodarczej w okresie ostatnich 3 lat,
       j) inne dokumenty mające znaczenie w przedmiotowej sprawie.
   4) Osoby prawne ubiegające się o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu
       najmu lokalu użytkowego:
       a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
       b) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
       c) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
       d) informację o statusie przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorca, mały, średni) w rozumieniu
           ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z
           2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) oraz informację o liczbie zatrudnionych osób,
       e) bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzone na koniec roku poprzedzającego rok
           złożenia wniosku,
       f) informację o uzyskanej pomocy publicznej w zakresie prowadzonej działalności
          gospodarczej w okresie ostatnich 3 lat,
       g) inne dokumenty mające znaczenie w przedmiotowej sprawie.

§ 2.

Ustalić wzory wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych
w brzmieniu jak załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Głównemu Księgowemu.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2008 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 31stycznia
2008r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wpr.: , dnia: 2011-11-16 13:18:38 historia zmian dokumentu

Archiwum