Zarządzenie 74 /2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2021 r.


Zarządzenie 74 /2021
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład  zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna
 
Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
- § 5 uchwały nr 599 / XLIV / 2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 24 grudnia 2009 r., poz. 231)

zarządzam co następuje:
 
§ 1.
1.    W związku z panującą pandemią koronawirusa oraz dalszym trwaniem stanu epidemii w kraju, czego skutkiem jest zaprzestanie lub ograniczenie w znacznym stopniu prowadzenia działalności gospodarczej przez najemców lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Rybnika:
1)    na wniosek najemcy lokalu użytkowego wchodzącego w skład zasobu Miasta Rybnika, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, do którego załączone zostanie oświadczenie wnioskodawcy w formie wskazanej w ust. 2 niniejszego zarządzenia, że na skutek panującej pandemii koronawirusa i dalszego trwania stanu epidemii w kraju, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub została ona znacznie ograniczona, miesięczna stawka czynszu najmu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r., będzie wynosić 1 zł netto, niezależnie od jego powierzchni,
2)    wysokość pozostałych opłat związanych z najmem lokali, o których mowa w pkt 1 i w czasie tam wskazanym, pozostaje bez zmian.
2.    Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 należy składać w terminie do dnia 16.04.2021 r.:
1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpowiednio:
a)    Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - zgm@zgm.rybnik.pl,
b)    Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku - sekretariat@mosir.rybnik.pl,
c)    Rybnickich Służb Komunalnych - ttip@rsk.rybnik.pl,
2)     w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres odpowiednio:
a)    Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17,
b)    Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku: 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72,
c)    Rybnickich Służb Komunalnych: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 41b.
Wnioski należy składać do jednej z w/w jednostek  – w zależności od tego, która z tych jednostek zarządza wynajmowanym lokalem.
3.    Do wniosku  należy:
1)    dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 własnoręcznie podpisane, a w przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej skan lub zdjęcie podpisanego własnoręcznie  oświadczenia, oraz
2)    wskazać adres wnioskodawcy do korespondencji.
4.    W stosunku do wnioskodawców, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną wystawione odpowiednio faktury korygujące lub faktury uwzględniające określoną stawkę czynszu.
5.    Wnioski niezgodne z niniejszym zarządzeniem lub złożone po terminie, o którego zachowaniu decyduje data wpływu do siedziby bądź na adres poczty elektronicznej danej instytucji, pozostawia się bez rozpatrzenia.
6.    Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian do zawartych umów najmu (aneksu), które zostaną przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty na wskazany we wniosku adres do korespondencji, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

§ 2.
1.    Wykonanie zarządzenia powierzam odpowiednio :
1)    Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,
2)    Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku,
3)    Dyrektorowi Rybnickich Służb Komunalnych w Rybniku.
2.    Nadzór nad jego wykonaniem powierzam Zastępcom Prezydenta Miasta Rybnika nadzorującym jednostki organizacyjne wskazane w ust. 1.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2021-02-18 11:23:01 historia zmian dokumentu

Archiwum