ZARZĄDZENIE NR 65/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 65/2020
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 25a ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 ze zm.),
zarządzam, co następuje:

 
§ 1.
Zmienić wykaz pomieszczeń tymczasowych ustalony Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. w ten sposób, że wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
 
- Janiego 57/4
- Janiego 57A/3
- Janiego 57A/18
- Przemysłowej 18/2
- Przemysłowa 27/12
- Zagłoby 36         
- Zebrzydowickiej 24c/4
- Żwirowej 32C/13 
 
§ 2.
Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu                          Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
załacznik do zarządzenia 
 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-02-12 09:57:45 historia zmian dokumentu

Archiwum