ZARZĄDZENIE NR 705/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 05.12.2019 w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Oś. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku.


ZARZĄDZENIE NR 705/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
  z dnia 05.12.2019


w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Oś. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku.

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
     (tekst jednolity   Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
     (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku, Oś. Południe 17b/2 lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku 
o powierzchni użytkowej 116,63 m2  z przeznaczeniem na realizację projektu
dla mieszkających i pracujących w Rybniku imigrantów.

§ 2.
Zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas oznaczony tj. od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.

§ 3.
Koszty eksploatacji użyczonych pomieszczeń pokrywać będzie w całości Biorący
w użyczenie.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-12-10 11:46:46 historia zmian dokumentu

Archiwum