ZARZĄDZENIE NR 553/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30.


ZARZĄDZENIE NR 553/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 12 września 2019 r.

 


w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30.

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
     (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmian.),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
     (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na oddanie do korzystania lokalu użytkowego przy ul. Zebrzydowickiej 30
w Rybniku o powierzchni 81,50 m2 na czas oznaczony tj. od dnia 01.10.2019 roku do dnia 30.09.2020 roku  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku z przeznaczeniem na działanie Zespołu do Spraw Przemocy oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 2.
Koszty eksploatacji lokalu użytkowego, o którym mowa w §1 pokrywać będzie w całości Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-10-03 11:54:12 historia zmian dokumentu

Archiwum