ZARZĄDZENIE NR 462/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku przy ul. Sobieskiego 15 lokalu użytkowego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku.


ZARZĄDZENIE NR 462/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 22 lipca 2019 r.


w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku przy 
ul. Sobieskiego 15 lokalu użytkowego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku.

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
     (tekst jednolity   Dz.U. z 2019 r. poz. 506),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
     (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Stowarzyszeniu – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku przy ul. Sobieskiego 15 lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rudzkiej 13 
w Rybniku, o powierzchni użytkowej 157,40 m2  z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej.

§ 2.
Zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas nieoznaczony.

§ 3.
Koszty eksploatacji użyczonych pomieszczeń pokrywać będzie w całości Biorący
w użyczenie.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-07-26 10:50:58 historia zmian dokumentu

Archiwum