ZARZĄDZENIE NR 134/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Kościuszki 61.


ZARZĄDZENIE NR 134/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie  korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 
                         w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Kościuszki 61.

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
     (tekst jednolity   Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian.),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
     (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na oddanie do korzystania lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 61 oznaczonego nr V w Rybniku, o powierzchni 109,90 m2  przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
z przeznaczeniem na cele Sekcji Dodatków Mieszkaniowych.

§ 2.
Koszty eksploatacji lokalu użytkowego, o którym mowa w §1 pokrywać będzie w całości Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-03-12 07:28:23 historia zmian dokumentu

Archiwum