Administrator

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 17 dalej zwany administratorem. Kontakt z administratorem możliwy jest również drogą elektroniczną, adres e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zgm.rybnik.pl

Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie) na podstawie art. 6 ust 1 lit c), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych w toku spraw związanych z wypłatą odszkodowania za niedostarczenie lokalu osobom uprawnionym na mocy wyroku do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie Gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Cel przetwarzania

Państwa dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę ww. odszkodowania.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy na świadczenie usług doradztwa prawnego.

Okres przechowywania

Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tj. przez okres 10 lat.

Przysługujące prawa

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych i ich sprostowania,

  2. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas,

wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora;

  1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Dodatkowa informacja dla osób uprawnionych na mocy wyroku do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu

W przypadku osób uprawnionych na mocy wyroku do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, administrator przetwarza dane dotyczące naruszeń prawa – wyroki sądowe stanowiące podstawę wypłaty odszkodowania, przekazane administratorowi przez właściciela lokalu ubiegającego się o odszkodowanie.

Dodatkowe informacje

Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-09-17 12:10:22 historia zmian dokumentu