Administrator

 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,
44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 17 dalej zwany administratorem. Kontakt
z administratorem możliwy jest również drogą elektroniczną, adres e-mail:
zgm@zgm.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zgm.rybnik.pl

Podstawa prawna

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 1. w sprawach związanych z odpracowaniem zadłużenia (w tym z prowadzonymi mediacjami):

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

 • zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz gminy Rybnik,

 • zarządzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w sprawie powołania Zespołu Mediacyjnego oraz zakresu jego działania, 1. w sprawach związanych z udzieleniem ulg w spłacie (umorzenia/odroczenia/raty):

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 • uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,

 • zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,

 • zarządzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w sprawie zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dłużników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
  w Rybniku oraz weryfikacji ugód zawartych z dłużnikami, 1. w sprawach związanych z obniżeniem czynszu:

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,

 • uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy,

 • uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik,

oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie) na podstawie art. 6 ust 1 lit c), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych w toku spraw związanych z rozpatrzeniem wniosku przeznaczonego dla osób potrzebujących wsparcia w walce z zadłużeniem jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów prawa.

Cel przetwarzania

Państwa dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku przeznaczonego dla osób potrzebujących wsparcia w walce z zadłużeniem.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy na świadczenie usług doradztwa prawnego oraz inspektorowi ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania

Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wskazany
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt:

 1. 10 lat (dokumentacja związana z odpracowaniem zadłużenia),

 2. 10 lat (dokumentacja związana z udzielaniem ulg w spłacie: umorzenia/odroczenia/rozłożenia na raty),

 3. 5 lat (dokumentacja związana z obniżeniem czynszu).

Przysługujące prawa

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych i ich sprostowania,

 2. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas,

wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora;

 1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Dodatkowa informacja dla osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym

W przypadku osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym, administrator przetwarza dane zwykłe, przekazane administratorowi przez wnioskodawcę.

Dodatkowe informacje

Podanie danych wymaganych we wniosku jest konieczne do jego rozpatrzenia, a ich niepodanie uniemożliwi jego rozpatrzenie i skorzystanie ze wsparcia w sytuacji występującego zadłużenia.

Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-09-17 12:10:08 historia zmian dokumentu