Administrator
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 17 dalej zwany administratorem. Kontakt z administratorem możliwy jest również drogą elektroniczną, adres e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zgm.rybnik.pl

Podstawa prawna
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie) na podstawie art. 6 ust 1 lit c), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych podanych w ramach składnia i rozpatrywania skarg i wniosków jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i Rozporządzania w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Cel przetwarzania 
Państwa dane przetwarzane będą w celu rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na wpływające do Administratora wnioski i składane skargi.

Odbiorcy danych
Odbiorcą Państwa danych może być Inspektorowi ochrony danych.

Okres przechowywania
Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tj. przez okres 25 lat.

Przysługujące prawa
Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych i ich sprostowania,
b) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas,
wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora;
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Dodatkowe informacje
Kierując wnioski i skargi do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku podają Państwo dobrowolnie swoje dane osobowe. Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-07-02 13:34:27 historia zmian dokumentu