Administrator

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 17 dalej zwany administratorem. Kontakt z administratorem możliwy jest również drogą elektroniczną, adres e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl

 Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zgm.rybnik.pl

 Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie) na podstawie art. 6 ust 1 lit e), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych podanych w trakcie rozmowy telefonicznej jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 Cel przetwarzania 

Państwa dane przetwarzane będą w celu podniesienia bezpieczeństwa oraz poprawy jakości obsługi interesantów. 

 Odbiorcy danych

Dane utrwalone podczas rozmowy telefonicznej w wyjątkowych sytuacjach mogą być udostępnione osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań, jak również Inspektorowi ochrony danych.

 Okres przechowywania

Nagrania rozmów telefonicznych przechowywane będą przez okres 60 dni, po czym ulegają usunięciu. 

 Przysługujące prawa

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
b) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas,
c) prawo do sprzeciwu,
wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Dodatkowe informacje
Dzwoniąc do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku na początku rozmowy informowani są Państwo o fakcie nagrywania rozmów telefonicznych. Fakt ten wiąże się z automatyczną konieczności zapisu Państwa numeru telefonu.
Podanie jakichkolwiek innych danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne. 

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.
 
 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-07-02 13:37:10 historia zmian dokumentu