ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego poprzez system monitoringu jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, 44-200 Rybnik,
ul. Tadeusza Kościuszki 17, dalej zwany administratorem. Kontakt z administratorem możliwy jest również drogą elektroniczną, adres e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zgm.rybnik.pl

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie) na podstawie art. 6 ust 1 lit c), co oznacza, że przetwarzanie Państwa wizerunku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Ustawy o samorządzie gminnym.

CEL PRZETWARZANIA

Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Monitoringiem objęte są wejścia do budynków przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 i ul. Patriotów 32 oraz ciągi komunikacyjne w ww. obiektach. Dodatkowo przy ul. Patriotów 32 monitoringiem objęte jest otoczenie budynku. Obszar monitorowany oznaczony jest w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

ODBIORCY DANYCH

Dane w postaci wizerunku w wyjątkowych sytuacjach mogą być udostępnione osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań, jak również Inspektorowi Ochrony Danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres 17 dni, po czym ulegają automatycznemu nadpisaniu czyli usunięciu

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)    prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,

b)    prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas,

wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora;

c)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

DODATKOWE INFORMACJE

Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.

 

 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-05-25 08:12:47 historia zmian dokumentu