ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. T. Kościuszki 17, dalej zwany administratorem. Kontakt z administratorem możliwy jest również drogą elektroniczną, adres e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zgm.rybnik.pl

 PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a)    ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,

b)    uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
 Rybnik,

c)     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,

d)    umowy najmu,

oraz zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, dalej zwanym: Rozporządzeniem.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w ww. aktach prawnych przetwarzane będą w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy najmu na podstawie art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych niezbędne jest również do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze uregulowanego w ww. przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia) oraz zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e) rozporządzenia).

W przypadku gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na umieszczenie nazwiska na domofonie lub podczas kontaktu z administratorem pozostawi swój numer telefonu lub adres e-mail dane te przetwarzane będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia)

CEL PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy najmu oraz zarządzania nieruchomościami zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na umieszczenie nazwiska na domofonie dana ta przetwarzana będzie w celach informacyjnych. Dane kontaktowe przetwarzane będą w celach komunikacyjnych.

 ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą zostać przekazane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa np. Urząd Miasta Rybnika oraz podmiotów wspierających administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających:

a)       asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,

b)       doradztwo prawne oraz doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych,

c)       obsługę kasową,

d)       usługi remontowe i konserwacyjne,

e)       usługi rozliczenia zużycia ciepła,

f)        usługi w zakresie wykonania okresowego przeglądu przewodów kominowych,

g)       usługi w zakresie montażu, konserwacji czy naprawy domofonów.

W przypadku umieszczenia nazwiska na domofonie odbiorcą danych będą wszelkie osoby, które zapoznają się z tą informacją.

 OKRES PRZECHOWYWANIA

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

a)       przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania,

b)       w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń - do czasu ich ustawowego wygaśnięcia,

c)       po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Nazwisko na domofonie oraz dane kontaktowe przetwarzane będą do czasu realizacji wskazanego celu lub do czasu cofnięcia zgody.

  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)       cofnięcia zgody w każdym momencie; wycofanie zgody oznacza, że dane nie będą już dłużej przetwarzane, jednak skorzystanie z tego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b)       prawo dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych,

c)       prawo do sprostowania danych,

d)       prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas,

e)       prawo do sprzeciwu,

f)        prawo do usunięcia danych, jeżeli wystąpią podstawy prawne,

g)       prawo do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe;

wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres administratora;

h)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres:
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WSPÓLNIE Z NAJEMCĄ

W przypadku osób zamieszkujących wspólnie z najemcą administrator przetwarza dane zwykłe, które zostały przekazane administratorowi przez osoby, które zawierając umowę najmu z administratorem stały się najemcami lokalu mieszkalnego.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy najmu oraz realizacji praw i obowiązków z niej wynikających. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy najmu.

Podanie danych na domofonie lub danych kontaktowych jest dobrowolne a ich niepodanie może utrudnić ewentualny kontakt.

Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-05-25 08:01:24 historia zmian dokumentu