ZARZĄDZENIE 183/2020
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład  zasobu Miasta Rybnika 

Działając na podstawie:
art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 506 z późn. zm.),
§ 5 uchwały nr 599 / XLIV / 2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. 
w sprawie: zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 24 grudnia 2009 r., poz. 231)

 zarządzam co następuje:

§ 1.
1.W związku z panującą pandemią koronawirusa oraz ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu epidemii w kraju rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491), czego skutkiem jest zaprzestanie lub ograniczenie w znacznym stopniu prowadzenia działalności gospodarczej przez najemców lokali użytkowych wchodzących w skład  zasobu Miasta Rybnika:

1) na wniosek najemcy lokalu użytkowego wchodzącego w skład  zasobu Miasta Rybnika, do którego załączone zostanie oświadczenie wnioskodawcy w formie wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego zarządzenia, że na skutek panującej pandemii koronawirusa 
i wprowadzenia stanu epidemii w kraju, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej  lub została ona znacznie ograniczona:

a) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. miesięczna  stawka czynszu najmu będzie wynosić 1zł netto, w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę:
- działalności gastronomicznej, albo
- salonu/gabinetu/zakładu kosmetycznego albo/i spa, lub
- salonu/zakładu fryzjerskiego 
w tym lokalu,  niezależnie od jego powierzchni,

b) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. miesięczna stawka czynszu  będzie wynosić 50% stawki czynszu za ten lokal, wynikającej z umowy najmu, w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę działalność gospodarczej innej niż wymienione w lit. a,

c) odstępuje się od waloryzacji w 2020 r. czynszu najmu w lokalach użytkowych, o których mowa w lit. a i lit. b;

2) wysokość pozostałych opłat związanych z najmem lokali, o których mowa w pkt 1 
i w  czasie tam wskazanym, pozostaje bez zmian.

2.Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpowiednio:
1) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - zgm@zgm.rybnik.pl, 
2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku - sekretariat@mosir.rybnik.pl,
3) Rybnickich Służb Komunalnych - ttip@rsk.rybnik.pl,

lub w formie papierowej za pośrednictwem  poczty na adres odpowiednio: 
1)Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: 44 – 200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
2)Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku: 44 – 200 Rybnik, 
ul. Gliwicka 72,
3)Rybnickich Służb Komunalnych: 44 – 200 Rybnik, ul. Jankowicka 41b,

w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. 

Wnioski należy składać do jednej z w/w jednostek  – w zależności od tego, która z tych jednostek zarządza wynajmowanym lokalem.

3. Do wniosku  należy:
1) dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 własnoręcznie podpisane, a w przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej skan lub zdjęcie podpisanego własnoręcznie  oświadczenia, oraz
2) wskazać adres wnioskodawcy do korespondencji. 

4. Do czasu rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca nie uiszcza czynszu, za lokal o którym mowa w ust.1. Termin płatności czynszu ulega przesunięciu na: do 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o rozpatrzeniu wniosku.  

5.Wnioski niezgodne z niniejszym zarządzeniem lub złożone po terminie, o którego zachowaniu decyduje data wpływu do siedziby bądź na adres poczty elektronicznej danej instytucji, pozostawia się bez rozpatrzenia.  

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian do zawartych umów najmu (aneksu), które zostaną przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty na wskazany we wniosku adres do korespondencji, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. 

§ 2.
1.Wykonanie zarządzenia powierzam odpowiednio : 
1)Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku;
2)Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku;
3)Dyrektorowi Rybnickich Służb Komunalnych w Rybniku.
2.Nadzór nad jego wykonaniem powierzam Zastępcom Prezydenta Miasta Rybnika nadzorującym jednostki organizacyjne wskazane w ust. 1.  

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-04-01 13:55:45 historia zmian dokumentu