ZARZĄDZENIE NR 133/2020

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

Z DNIA 12.03.2020 r.


 

w sprawie użyczenia Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Miejskiego w Rybniku, lokalu użytkowego przy 
ul. J.F. Białych 7 w Rybniku.

 

 

Działając na podstawie:

-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

     (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami),

-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyrażam zgodę na użyczenie Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Miejskiego w Rybniku lokalu użytkowego położonego na I piętrze w budynku przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku, składającego się z 2 pomieszczeń oznaczonych numerami: 2.15 oraz 2.16 o łącznej umownej powierzchni użytkowej  30,39 m2   z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej.

 

§ 2.

Zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas oznaczony tj. od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2023 r.

 

§ 3.

 

Koszty eksploatacji użyczonych pomieszczeń pokrywać będzie w całości Biorący
w użyczenie.

 

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-03-16 13:06:52 historia zmian dokumentu