ZARZĄDZENIE NR 132/2020 

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

Z DNIA 12.03.2020 r.

  

w sprawie użyczenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Rybniku, lokalu użytkowego przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku.

 

Działając na podstawie:

-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

     (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami),

-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65),

 

zarządzam, co następuje:

 

 

Wyrażam zgodę na użyczenie Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Rybniku  44-200 Rybnik, ul. J.F. Białych 7, lokalu użytkowego położonego na parterze w budynku przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku, składającego się z 3 pomieszczeń oznaczonych numerami: 1.6, 1.7 i 1.8 o łącznej umownej powierzchni użytkowej  29,71 m2
 z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej.

 

 

§ 2.

Zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas oznaczony tj. od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2023 r.

 

§ 3.

 

Koszty eksploatacji użyczonych pomieszczeń pokrywać będzie w całości Biorący
w użyczenie.

 

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

 § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-03-16 13:02:53 historia zmian dokumentu