ZARZĄDZENIE NR 33/2020
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 21 stycznia 2020 r.
  


w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 w Rybniku.

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
     (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmian.),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
     (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na oddanie do korzystania lokalu użytkowego przy ul. Raciborskiej 20 
w Rybniku o powierzchni 409,20 m2 na czas oznaczony tj. od dnia 01.02.2020 roku do dnia 31.01.2023 roku  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku z przeznaczeniem na cele statutowe  – pomieszczenia biurowe Działu Świadczeń Rodzinnych.

§ 2.
Koszty eksploatacji lokalu użytkowego, o którym mowa w §1 pokrywać będzie w całości Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-02-12 10:14:41 historia zmian dokumentu