ZARZĄDZENIE NR 661/2019    
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie korzystania przez Dom Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 w Rybniku z lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Hallera 9a/6.

Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- § 15 pkt 1 Uchwały Nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 poz. 5762 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na oddanie do korzystania przez Dom Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Hallera 9a/6, składającego się z pięciu pokoi, przedpokoju, kuchni, komórki, dwóch łazienek oraz wc o łącznej powierzchni użytkowej 150,80 m2, wraz z piwnicą oznaczoną numerem 6, z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, od dnia 1 grudnia 2019 r.


§ 2.
Korzystający z lokalu  jest obowiązany uiszczać  opłaty niezależne od właściciela  lokalu.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-11-22 10:53:47 historia zmian dokumentu