ZARZĄDZENIE NR 620/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 24 października 2019
 
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do działania w imieniu Miasta Rybnika w sprawach wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art.18 ust. 3a i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 ze zm.),
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.
Upoważniam Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do ustalenia i wypłaty odszkodowań na rzecz właścicieli, za niedostarczenie lokali osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) wypłata odszkodowania następuje wyłącznie na wniosek właściciela, który wykaże zasadność roszczenia poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wysokość żądanych kwot,
2) kwota odszkodowania nie może przekroczyć kwoty obliczonej zgodnie z zasadami,  o których mowa w art. 18 ust. 3 i 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 ze zm.), wyłącznie za okres nieprzedawniony zgodnie z art. 118 i następne ustawy Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.),
3) przed zawarciem ugody i wypłatą odszkodowania Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku pisemnie poinformuje Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta: Rybnickie Służby Komunalne, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Transportu Zbiorowego, o toczącym się postępowaniu zmierzającym do wypłaty odszkodowania, 
4) w przypadku gdy wnioskodawcy, o których mowa w pkt. 1 są dłużnikami Miasta, ugoda będzie zawierać umowne prawo potrącenia z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz oświadczenie stron, że zawarta ugoda w przedmiocie odszkodowania zaspokaja wszelkie roszczenia z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku sądowego,
5) w sytuacjach, o których mowa w art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) wypłata odszkodowania będzie następować na podstawie ugody, o której mowa w tym przepisie. 
 
§ 2.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3.
Traci moc Zarządzenie nr 454/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dn. 24.08.2010 r.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-11-05 10:48:20 historia zmian dokumentu