ZARZĄDZENIE 588/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 8 października 2019 r.


w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem 
Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zmienić wykaz pomieszczeń tymczasowych ustalony Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. w ten sposób, że dodaje się do wykazu lokal przy ulicy Gen. Andersa 44/2.
§ 2.
Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Załącznik do zarządzenia
 
 
 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-11-04 08:35:46 historia zmian dokumentu