ZARZĄDZENIE NR 562/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
Z DNIA 18.09.2019 roku.

w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku lokalu użytkowego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku.

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
     (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
     (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Stowarzyszeniu – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku, składającego się z 4 pomieszczeń oznaczonych numerami: 01,8; 01,9; 01,10 oraz 2.2 o łącznej umownej powierzchni użytkowej  112,59 m2   z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej.

§ 2.
Zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas nieoznaczony.

§ 3.
Koszty eksploatacji użyczonych pomieszczeń pokrywać będzie w całości Biorący
w użyczenie.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6.
Traci moc Zarządzenie nr 462/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 lipca 2019 r.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-10-03 11:53:44 historia zmian dokumentu