ZARZĄDZENIE NR 132/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.


nowy1

ZARZĄDZENIE NR 132/2019

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 lutego 2019 r.

 

w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr  92/2018

Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.),

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.

Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w ten sposób, że dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:

- Lompy 5a/9,

- Słoneczna 10/11.

 

 

§ 2.

Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.  

 
 

 
Załącznik do zarządzenia nr 132/2019 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-02-27 11:40:00 historia zmian dokumentu

Archiwum