ZARZĄDZENIE NR 19/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10 stycznia 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 19/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 10 stycznia 2019 r.


w sprawie korzystania przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą 
w Rybniku przy ul. Floriańskiej 28 w Rybniku 
z lokalu przy ul. Kraszewskiego 9.

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
     (tekst jednolity   Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian.),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
     (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na oddanie do korzystania lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 
w Rybniku o powierzchni 116,63 m2  przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
z przeznaczeniem na realizację projektu „Rybnicka Akademia Rodziny”.

§ 2.
Koszty eksploatacji lokalu użytkowego, o którym mowa w §1 pokrywać będzie w całości Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2019-01-17 14:28:27 historia zmian dokumentu

Archiwum