ZARZĄDZENIE NR 813/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 5 grudnia 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 813/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 5 grudnia 2018 r.


w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30.

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
     (tekst jednolity   Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian.),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
     (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmian.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Zebrzydowickiej 30 w Rybniku oznaczonego nr 3 o powierzchni 75,30 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 11,30 m2 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku z przeznaczeniem na Punkt Aktywności Społecznej.

§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas oznaczony tj. od 1.12.2018 r. do 30.11.2021 r.

§ 3.
Koszty eksploatacji użyczonego lokalu użytkowego pokrywać będzie w całości Biorący
w użyczenie.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2018-12-06 12:11:55 historia zmian dokumentu

Archiwum