ZARZĄDZENIE 779/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20 listopada 2018 r.


ZARZĄDZENIE 779/2018 
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył  Pan Artur Gliwicki- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 34 pkt 4 Uchwały Nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 poz. 5762),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przyznać dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył  Pan Artur Gliwicki- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku lokal mieszkalny położony przy ul. dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył  Pan Artur Gliwicki- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w Rybniku składający się z 1 pokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 26,11 m2. 

§ 2.
Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonego w §1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas nieoznaczony od dnia 1.12.2018 r.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2018-11-28 14:39:44 historia zmian dokumentu

Archiwum