ZARZĄDZENIE NR 651/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10.09.2018 r.ZARZĄDZENIE NR 651/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 10.09.2018


w sprawie użyczenia lokalu przy ul. Wiślanej 1 w Rybniku Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą przy ul. Gliwickiej 257 w Rybniku

Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
     (tekst jednolity   Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami.),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
     (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Wiślanej 1 w Rybniku o powierzchni użytkowej 69,49 m2 Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z przeznaczeniem 
na cele statutowe.

§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia na czas oznaczony tj. od 1.9.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 3.
Koszty eksploatacji użyczonych pomieszczeń pokrywać będzie w całości Biorący
w użyczenie.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2018-09-13 15:09:08 historia zmian dokumentu

Archiwum