ZARZĄDZENIE NR 619/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r.ZARZĄDZENIE NR 619/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28.08.2018 r. 

w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.),

zarządzam, co następuje: 

§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w ten sposób, że:
1) dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
   - Lompy 14 d/3
   - Przemysłowej 22/15
2) wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
   - Gen. Andersa 22 A/7
   - Kpt. L. Janiego 57B/6
   - Śląska 9b/6.

§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.  
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik do zarządzenia nr 619/2018 
 
 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2018-08-31 10:40:25 historia zmian dokumentu

Archiwum