ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 618/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28.08.2018 r.


w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zmienić   wykaz  pomieszczeń  tymczasowych  ustalony  Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.06.2018 r. w ten sposób, że wykreśla się z wykazu lokal przy ulicy Przemysłowej 22/15.
     
§ 2.
Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 618/2018
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 28.08.2018 r.


Wykaz pomieszczeń tymczasowych:

1. ul. Janiego 57/4
2. ul. Janiego 57A/3
3. ul. Janiego 57A/18
4. ul. Przemysłowa 18/2
5. ul. Przemysłowa 27/12
6. ul. Zagłoby 36
7. ul. Zebrzydowicka 24c/4
8. ul. Żwirowa 32C/13 
 
 
 
wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2018-08-31 10:37:01 historia zmian dokumentu

Archiwum