ZARZĄDZENIE NR 577/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 30 lipca 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 577/2018      
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 30 lipca 2018 r. 

w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr  92/2018
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje: 

§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w ten sposób, że:
1) dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
- Kadetów 5b/3
- Lompy 14e/11
- Przemysłowej 21a/10
2) wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
- Jankowickiej 18/7
- Patriotów 10a/4.

§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.8.2018 r.  

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2018-08-07 12:51:09 historia zmian dokumentu

Archiwum