ZARZĄDZENIE NR 580/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31 lipca 2018


ZARZĄDZENIE NR 580/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 31 lipca 2018 


w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. dane nie podlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art.5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – jawność wyłączył Pan Artur Gliwicki – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 36 pkt 2 Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 poz. 7252 z późn. zm.),


zarządzam, co następuje

§ 1.
Przyznać rodzinie repatriantów dane nie podlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art.5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – jawność wyłączył Pan Artur Gliwicki – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku lokal mieszkalny położony przy ul. dane nie podlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art.5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – jawność wyłączył Pan Artur Gliwicki – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w Rybniku składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o łącznej powierzchni użytkowej 63,00 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 39,10 m2.

§ 2.
Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonego w § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1.8.2018  r.

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2018-08-06 14:43:40 historia zmian dokumentu

Archiwum