Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych-art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej-jawność wyłączył Pan Artur Gliwicki-Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku


ZARZĄDZENIE Nr 386/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 25 maja 2018

w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył  Pan Artur Gliwicki- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 36 pkt 1 Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 poz. 7252 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przyznać Panu dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył  Pan Artur Gliwicki- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku lokal mieszkalny położony przy ul. dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył  Pan Artur Gliwicki- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w Rybniku, składający się z 1 pokoju z aneksem kuchennym i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 34,05 m2.

§ 2.
Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonego w § 1 na czas pełnionej funkcji Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Rybnika ds. Ochotniczych Straży Pożarnych następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wpr.: , dnia: 2018-06-12 11:17:04 historia zmian dokumentu

Archiwum