ZARZĄDZENIE NR 392/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 392/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z 29 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr  92/2018
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.

 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 22 ustawy z dnia                    21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje: 

§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr  92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 30 stycznia 2018 r. w ten sposób, że:
1) dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
- Janiego 57B/11
- Wolna 8/4
- Wolna 12/5
2) wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
- Gen. Andersa 40/6
- Paderewskiego 37a/1.
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.6.2018 r. 
wpr.: Ewa Kanclerz-Oliwa, dnia: 2018-06-04 10:03:00 historia zmian dokumentu

Archiwum