ZARZĄDZENIE NR 366/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 16 maja 2018 w sprawie wyznaczenia budynku przy ul. Borki 37C w Rybniku do zasiedlenia na zasadach określonych Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy- „Mieszkania dla rodzin”


ZARZĄDZENIE NR 366/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 16 maja 2018
 
w sprawie wyznaczenia budynku przy ul. Borki 37C w Rybniku do zasiedlenia na zasadach określonych Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy- „Mieszkania dla rodzin”
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 8 ust 1 i 2 Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy - „Mieszkania dla rodzin”, przyjętego Uchwałą Nr 733/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz.U. Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2797).


zarządzam, co następuje: 

§ 1.
Wyznaczam budynek przy ul. Borki 37C w Rybniku do zasiedlenia na zasadach określonych Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy - „Mieszkania dla rodzin”.

§ 2.
Ustalam okres składania wniosków o przyznanie lokalu od 1.06.2018 r. do 31.07.2018 r.


§ 3.
Ustalam termin realizacji listy uprawnionych do 31.10.2018 r.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.


§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: Ewa Kanclerz-Oliwa, dnia: 2018-06-04 09:32:03 historia zmian dokumentu

Archiwum