Zarządzenie Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.


ZARZĄDZENIE NR  92/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 30 stycznia 2018 r. 
 
w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. 
 
 Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 22 ustawy z dnia                        21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje:
 § 1.
Wydzielić z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokale, które przeznacza się na wynajem jako socjalne. Wykaz lokali socjalnych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 § 2.
 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. 
 
 § 3.
 Traci moc Zarządzenie Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.
 
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.2.2018 r.
 
wpr.: , dnia: 2018-02-01 13:47:35 historia zmian dokumentu

Archiwum