Zarządzenie Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe.


ZARZĄDZENIE NR 82/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 30 stycznia 2018 r.

 
w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.),
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wydzielić z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokale, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe. Wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Traci moc Zarządzenie Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe.
 
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.2.2018 r.
 
Załącznik do zarządzenia nr 82/2018
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
 Wykaz pomieszczeń tymczasowych:
  1. ul. Janiego 57/4
  2. ul. Janiego 57A/3
  3. ul. Janiego 57A/18
  4. ul. Przemysłowa 18/2
  5. ul. Przemysłowa 27/12
  6. ul. Zagłoby 36
  7. ul. Żwirowa 32C/13
  8. ul. Żwirowa 32C/15
wpr.: , dnia: 2018-02-01 13:39:04 historia zmian dokumentu

Archiwum