Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.01.2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.01.2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE NR 83/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 30.01.2018 r              


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej


Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)
- § 38 ust. 2 Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7252),
    

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję Komisję Mieszkaniową dla opiniowania wniosków osób ubiegających
się o przyznanie lokali mieszkalnych oraz sprawdzania warunków mieszkaniowych wnioskodawców,  w następującym składzie:


1.
Krystyna Stokłosa
- przedstawiciel Rady Miasta Rybnika
2.
 Andrzej Oświecimski - przedstawiciel Rady Miasta Rybnika
3.
 Jerzy Lazar 
 - przedstawiciel Rady Miasta Rybnika
4.
 Andrzej Wojaczek
 - przedstawiciel Rady Miasta Rybnika
5.
 Marta Kulik
 - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
6.
 Katarzyna Czarnecka
 - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
7.
 Aleksandra Szczotok- przedstawiciel organizacji społecznej przeciwdziałającej społecznemu wykluczeniu
8.
 Krystian Tomiczek - przedstawiciel organizacji związkowej działającej na terenie Miasta Rybnika
9.
 Iwona Kuśmierz-Ul - przedstawiciel mieszkańców.
 
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 258/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2018-01-31 11:23:37 historia zmian dokumentu

Archiwum