Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 25.01.2018 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.


ZARZĄDZENIE NR 8/2018
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
z dnia 25.01.2018 r.
 
w sprawie przyjęcia Regulaminu publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
 
Na podstawie:
- § 5 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przyjętego Uchwałą Nr 590/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 poz. 7322),
- § 17 ust. 3 Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. 
z  2017 poz. 7252)
 
zarządzam, co następuje:
 § 1.
Przyjąć "Regulamin publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 § 2.
 Traci moc Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 17.11.2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
 
 § 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wpr.: , dnia: 2018-01-26 10:24:43 historia zmian dokumentu

Archiwum