Zarządzenie Nr 813/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 130/1 w Rybniku.


ZARZĄDZENIE NR 813/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 22 grudnia 2017
 
w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 130/1 w Rybniku.
 
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), § 3 pkt. 1 Uchwały
Nr 640/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku
 
zarządzam, co następuje
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 130/1 w Rybniku o powierzchni użytkowej 114,66 m2 wraz z piwnicą oznaczoną nr 1 z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego określonego § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Z tytułu używania lokalu biorący w użyczenie jest obowiązany uiszczać opłaty niezależne od właściciela.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2018 r.
wpr.: , dnia: 2018-01-03 12:26:12 historia zmian dokumentu

Archiwum