Zarządzenie Nr 814/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 814/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 grudnia 2017 r.
 
 

w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje:
§ 1.

 Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:

  1. Astronautów 2c/6,
  2. Sportowej 115/3.
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2018 r.
wpr.: , dnia: 2017-12-28 15:20:33 historia zmian dokumentu

Archiwum