Zarządzenie nr 754/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 754/2017

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013

Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika  z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:

 

1) dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:

- Gen. Andersa 17/1

- Gen. Andersa 17/2

- Gen. Andersa 17/3

- Gen. Andersa 17/4

- Gen. Andersa 17/5

- Gen. Andersa 17/6

- Gen. Andersa 17/7

- Gen. Andersa 17/8

- Przemysłowej 27/7

- Żwirowej 32C/15

2) wykreśla się z wykazu lokal przy ulicy:

- Ogrodowskiego 9a/5.

§ 2.

Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.12.2017 r. 

wpr.: , dnia: 2017-12-04 11:58:10 historia zmian dokumentu

Archiwum