Zarządzenie Nr 534/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11.08.2017 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Jankowickiej 1 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku


ZARZĄDZENIE NR 534/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 11.08.2017 
 
w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Jankowickiej 1 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku.
 
Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
     (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
     (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), 
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie dwóch pomieszczeń oznaczonych numerami 309 i 310 w budynku przy ul. Jankowickiej 1 o łącznej powierzchni użytkowej 49,82 m2  Powiatowemu Urzędowi Pracy z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia pomieszczeń biurowych określonych w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia od dnia 1.9.2017 r. na czas nieoznaczony.
 
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczonych pomieszczeń pokrywać będzie w całości Biorący w użyczenie. 
 
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
wpr.: , dnia: 2017-08-21 08:46:24 historia zmian dokumentu

Archiwum