Zarządzenie Nr 512/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 01.08.2017 w sprawie użyczenia Domowi Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 130/1


ZARZĄDZENIE NR 512/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 01.08.2017 
 
w sprawie użyczenia Domowi Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 130/1.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 poz. 6066 ze zmianami), 
 
 zarządzam, co następuje:
§ 1. 
Wyrażam zgodę na użyczenie Domowi Dziecka w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 130/1 składającego się z 4 pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki 
i 2 przedpokoi o łącznej powierzchni użytkowej 114,66 m2 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego określonego w § 1 nastąpi na podstawie niniejszego Zarządzenia od dnia 1.9.2017 r. na czas nieoznaczony.
 
§ 3.
Z tytułu używania lokalu biorący w użyczenie jest obowiązany uiszczać opłaty niezależne 
od właściciela.
 
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 6. 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2017-08-08 10:53:27 historia zmian dokumentu

Archiwum