Zarządzenie Nr 418/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 418/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28 czerwca 2017 r.
 
w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610),
 
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
  1.  dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
    • Kuboszka 5b/2
    • Okulickiego 14/12
    • Paderewskiego 31b/2
  2. wykreśla się z wykazu lokal przy ulicy:
    • Zebrzydowicka 18/1
§ 2.
 Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.7.2017 r.
 
wpr.: , dnia: 2017-07-03 10:19:59 historia zmian dokumentu

Archiwum