Zarządzenie Nr 370/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 370/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 29.05.2017 r.
 
w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610),
 
 zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
  1. dodaje się do wykazu lokal przy ulicy:
    • Pl. Pokoju 3a/6
  2. wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
    • Janiego 57Ca/2
    • Lompy 12a/2
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
 § 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. 
 
 § 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.6.2017 r.
wpr.: , dnia: 2017-05-30 11:13:26 historia zmian dokumentu

Archiwum