Zarządzenie Nr 290/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04.05.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR  290/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 04.05.2017 r.
 
w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610),
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych ustalony Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
 1. dodaje się do wykazu lokal przy ulicy:
  • Szyb Marcin 6/15
 2. wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
  • Śniadeckiego 3a/4
  • Żurawia 7b/3
  • Lompy 1b/1
  • Kadetów 3b/3
  • Patriotów 2b/7
  • Patriotów 2a/4
  • Lompy 5a/
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9.5.2017 r. 
wpr.: , dnia: 2017-05-23 08:23:58 historia zmian dokumentu

Archiwum